Vår Miljöpolicy

Vi är angelägna om en hållbar utveckling för miljön och följer därför tillämplig miljölagstiftning samt övriga krav som företaget berörs av. Vi sörjer för att anställda har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljökrav som är förknippade med var och ens arbetsuppgifter och ställer relevanta miljökrav på leverantörer av varor och tjänster, och uppmuntrar dessa att tillämpa miljöledningssystem.

Vi använder material som är återvunnet eller kan återvinnas i den mån det finns.
Vi källsorterar vårt avfall.
Vid installation av nya maskiner ska hänsyn tas till energiåtgång.
Vi försöker lasta så mycket material som möjligt på en transport för att undvika onödiga transporter.
Vi följer tillverkarens rekommendationer och instruktioner om hur varan och dess emballage, m m, ska behandlas och/eller kasseras.